Hem till  Industrihistoriska föreningen i Västerås. Denna artikel "Robotdalen i Mälardalen och Västerås" ligger under Internetboken / Stadens framtid. Läs mer om robotar, se länkar längst ner på sidan.

Robotdalen i Mälardalen och Västerås

Här står vaggan för framtidens robotteknik - av Harry Frank 2005.

Robotdalen i Mälardalen och Västerås - här står vaggan för framtidens robotteknik. Robotdalen är ett gemensamt initiativ från ett antal nyckelaktörer inom industri, forskning och samhälle i Mälardalen och Västerås för att befästa och vidareutveckla regionen som världsledande inom robotteknik. Genom att skapa ett effektivt system för att driva innovationer från idé till framgångsrik produkt på kärnområdena industrirobotik, fältrobotik och robotik för vård och omsorg ska Robotdalen få regionen att växa till och blomstra.

Robotdalen blev Vinnväxt-vinnare och får 100 miljoner kronor i upp till tio år från Vinnova. Förutsättningen är att nätverkets aktörer ställer upp med minst lika mycket i direkt ekonomiskt stöd eller in natura. Exempelvis ställer de stora företagen som ABB, Volvo CE och Atlas Copco, utan konkurrenstänkande, sin personal, sina nätverk och sitt kunnande till Robotdalens förfogande till ett värde av flera miljoner varje år. Totalt landar budgeten på motsvarande 200 miljoner kronor eller mer över en tioårsperiod.

Robotdalens vision baseras på den unika kompetens, med världsledande företag och forskning, som finns i regionen, samt viljan att vidareutveckla dagens robotik med det som krävs för framtida utmaningar inom industri och samhälle. Starka yttre drivkrafter för Robotdalen är:

 • ständigt ökade krav på högre effektivitet och produktivitet via robotar och automation, även inom mycket små tillverkande företag, i verkstads-, läkemedels- och livsmedelsindustri;
 • växande efterfrågan på skogs-, gruv-, och entreprenadfordon med en hög grad av automation, autonomi (självgående och självlärande utomhusrobotar) och elektrifiering;
 • en mycket stor potential för automation inom vård och omsorg, exempelvis genom flexibla transportsystem för mat, sängkläder och tekniska hjälpmedel, samt nya test- och analyssystem som kan användas av patienterna själva i hemmet.

Robotar finns överallt, också i vår vardag. En automatisk dörröppnare är exempelvis en robot. Vi kommer att se en mängd nya robottillämpningar i framtiden, när hydraulik ersätts av elmotorer och IT. Robotarna kommer att bli mindre, lättare, mångsidigare och enklare att använda.

Det regionala perspektivet och den lokala dynamiken är en av huvudpoängerna med Robotdalen. Genom nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbeten mellan forskning, storföretag och små- och medelstora företag, och samhälle ska regionens skilda specialkompetenser fås att gripa i varandra och utvecklingen föras framåt genom avknoppningar och samverkanseffekter.

Kärnområdet industrirobotik är viktigt för Sverige. För att verkstadsindustrin i fortsättningen ska vara konkurrenskraftig, krävs högre produktivitet. Idag är endast 12 % av produktionen inom verkstadsindustrin automatiserad. Robotisering av industrin är en möjlighet för att öka produktiviteten. Detta kommer även att kräva nya typer av robotar, mycket stor potential för robotiken och kan, liksom inom fältrobotik, förväntas ge upphov till många nya innovationer, produkter och företag.

Hälsorobotik är det minst utvecklade av Robotdalens kärnområden. Därmed har det en mycket stor potential för robotiken och kan, liksom inom fältrobotik, förväntas ge upphov till många nya innovationer, produkter och företag.

Innovationsstöd är en annan av Robotdalens kärnverksamheter. Tror vi på innovatörens idé så satsar vi helhjärtat på den. Inget ska vara omöjligt om idén håller. Vi har möjligheter att koppla in all den specialkompetens som krävs. Vi kan sätta in utvecklingspersonal och konstruktörer, genomföra studier och kompletterande forskning och hitta finansiärer som täcker patenteringskostnaderna.

Robotdalen får regionen att blomma genom att systematiskt identifiera och undanröja hinder för att exploatera nya, högteknologiska idéer, via ett intimt samspel mellan näringsliv, universitet och samhälle. En central uppgift är att skapa en kompetensmäklings- och resursmatchningsstruktur för att effektivt generera nya koncept och affärsidéer samt aktivt stödja innovatörer i skapandet av framgångsrika företag.

Unga forskare I Robotdalens uppgifter ingår också att forska och utbilda i robotik, samt att stimulera teknikintresset hos allmänheten, i synnerhet barn, ungdomar, kvinnor och invandrare.
(Foto: Författaren)

Robotar med högre grad av autonomitet än vad man har i industriella robotar är en utmaning inom robotforskningen som kommer att inleda en ny era inom området. Robotar är sedan ett tiotal år tillbaka en väl etablerad teknik inom verkstadsautomation.

Ett användningsområde som blir alltmer intressant är att i högre utsträckning använda robotar i direkt medverkan med människan som en assistent eller hjälpande hand istället för att hålla robotar åtskilda från människor.

I ett längre perspektiv kan man dessutom se robotar utföra uppgifter inom service med en utökad grad av autonomitet. Begreppet servicerobotar, där roboten inte är åtskild människan, utan en integrerad del av de uppgifter som människan utför eller vill ha utförda, skapar förutsättningar för en robotisering som vitaliserar arbetet istället för att utarma det.

En stor studie som nyligen genomförts inom ABB visar att det finns cirka 900 möjliga tillämpningsområden i framtiden. Man kan nog våga påstå att robotiseringen fortfarande befinner sig i ett initialskede.

Mycket handlar om att robottillverkarna lär sig förpacka mjukvaran på ett bättre sätt. Framtidens robotar blir förmodligen betydligt mer självständiga än vad de är idag.

Livsmedelsindustrin kan bli stor robotkund

Under det tjugoförsta århundradet kommer förmodligen livsmedelsindustrin att bli den näst största robotanvändaren efter bilindustrin. Somliga tror att den till och med kan bli lika stor. Dagens livsmedelsindustri har i alla fall tre gånger högre omsättning än bilindustrin. Livsmedelsindustrin går allt mer mot ökad koncentration, med allt färre men större anläggningar. Då ökar också behovet av automatisering. Likaså blir kvalitetskraven hårdare, vilket gynnar robotisering.
En viktig anledning till att boomen inte inträffat ännu är att livsmedelsindustrin inte hunnit skaffa sig någon egen robotexpertis.

Utvecklingsarbete pågår även för att lansera en robot inom äldreomsorgen. Denna robot ska till exempel kunna tala med de gamla, laga mat, promenera med dem och ta blodtrycket.

Hittills uppnådda mervärden av satsningen

Nedan är några av de tydliga mervärden vi kan se att vi uppnått i arbetet med Robotdalen:

 • Ökat samarbete mellan Mälardalens högskola, Örebro universitet och näringslivet med bl a gemensamma ansökningar till forskningsråd
 • Nytt samarbete mellan näringslivet/företagen och lärosätena och nya samarbetsformer mellan små och stora företag
 • Ökat samarbete har utvecklats mellan högskolan/universitetet, de kommunala teknikskolorna (KomTek) och grund- och gymnasieskolorna
 • Utbildningar på universitetet/högskolan utifrån Robotdalens efterfrågan, t ex har Robotdalen varit katalysator för att civilingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola har startats
 • Gemensam marknadsföring vid Tekniska mässan, alla representerade; samhället, forskningen och näringslivet
 • Nätverket som är under uppbyggnad, som idag omfattar ca 600 personer med representanter från samhället, forskningen och näringslivet
 • Robotdalen har genom projekt fått ut studenter i mindre företag. Bra för företagen som tidigare har få akademiker i sin verksamhet. Bra för studenterna, som genom projekten fått kontakt med SME-företag
 • Har fått ut arbetslösa tekniker till företagen i samarbete med länsarbetsnämnden, som i några fall också resulterat i en anställning

Affärsmässiga/industriella resultat och effekter hos medverkande företag

Konkreta aktiviteter har genomförts inom ramen för de beviljade projekten inom Robotdalen. De går i linje med de långsiktiga mål som Robotdalen har satt upp för tillväxtskapande aktiviteter. Resultatet av projekten är utveckling av ny teknik, investeringar i SME-företag inom robotik och automation, nyanställningar i företagen av industriprojektens projektdeltagare. Dessa aktiviteter skapar omgående en ökad konkurrenskraft för företagen i regionen via direkta investeringar och kompetensförsörjning inom robotikområdet. Detta ger även insikt och ökad kunskap om möjligheter med robotik och automation som ett konkurrensmedel för regionens företag.

Under verksamhetsåret har förstudier genomförts i små och medelstora företag inom ramen för projektet Robot Till Tusen; totalt 34 förstudier - 9 stycken under hösten 2004 och 25 förstudier under våren 2005. Robotdalen bedömer att ca 50 % av dessa företag går vidare med investeringar i utrustning med robotautomatisering som leder till produktionsökningar. Redan genomförda investeringar är ca 10 Mkr. Robot Till Tusen har även generat fem avknoppningar i form av nya företag/verksamheter/produktområden. Även andra effekter har uppnåtts genom förstudierna, t ex effektiviseringar av befintlig utrustning och nya tekniska lösningar.

Det är för tidigt att avläsa resultaten från övriga projekt, men de utvecklas enligt projektplanerna och indikerar framtida positiva effekter.

Ca 350 kontakter har tagits med företag inom regionen, t ex genom att företagen har deltagit i allmänna informationer om Robotdalen, utbildningsaktiviteter, deltagande i förstudier, Robotdalens dag etc. 100 av dessa företag har besökts under de två första åren.

FlexPack Ett nystartat företag FlexPack i Västerås har redan skördat framgång genom ett antal beställningar från livsmedelsindustrin för bättre utnyttjande av produktionskapaciteten inom förpackningar
(Foto: Författaren)

I framtiden får vi alltså vänja oss med att umgås med robotar omkring oss som utför arbeten i form av städning, bevakning, själnavigerande rullstolar, betjänter etc. Bilderna nedan illustrerar ett antal framtida robotar.

Harry Frank med utomhusrobot Författaren tillsammans med en kombinerad utomhusrobot för städning och bevakning
(Foto: Författaren)
Talande robot En robot som kan tala och ge information på begäran samt leda personer till rätt ställe
(Foto: Författaren)
Rullstol Självnavigerande rullstol
(Foto: Författaren)
Robotar som ersätter musiker Robotar som ersätter musiker
(Foto: Författaren)

Läs mer om Aseas robotar i  Den refuserade roboten som blev populär.

Läs mer om hur Asea fick sina robotar i  Hur ASEA fick sina robotar.


Tillbaka till toppen